Werkwijze

De behandeling begint met een intakefase om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. Gesprekken duren 45 tot 60 minuten. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en helpt om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Zo kan uw behandelaar zich beter op het gesprek voorbereiden, en kan ook de ontwikkeling in uw klachten tijdens en bij afsluiting van de behandeling gevolgd worden.

Mocht tijdens de intake blijken dat u beter elders geholpen kunt worden, krijgt u advies en wordt u terug verwezen naar uw huisarts met een toelichtende brief zodat deze u verder kan verwijzen. Uw huisarts en / of verwijzer ontvangt na de intakefase, tussentijds na een jaar en na het beƫindigen van de behandeling een terugrapportage, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Aan het eind van de intakefase wordt in onderlinge overeenstemming een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden ( behandeldoelen en prognose) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen de behandeling naar verwachting zal duren. Op grond hiervan wordt de behandeling vorm gegeven.

Behandelvormen

  • Diagnostiek en advies
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Persoonsgerichte psychotherapie en EFT
  • EMDR o.a. voor het verwerken van indringende ervaringen
  • Schematherapie

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig aan de hand van het behandelplan geƫvalueerd. Het behandelplan wordt waar nodig bijgesteld. Evaluatie vindt zo vaak als nodig plaats, in ieder geval aan het einde van het jaar en bij afsluiting van de behandeling. Bij afsluiting wordt ook besproken of nazorg nodig is.

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn of een persoonlijke ontwikkeling in gang gezet zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen wordt er van u verwacht dat u dit zo snel mogelijk laat weten. U kunt dit per e-mail doen of u kunt inspreken op het antwoordapparaat, tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij niet tijdige afzegging geldt het no-show tarief.

Kwaliteitsborging

In het kwaliteitsstatuut vindt u verdere achtergronden en details van organisatie en werkwijze binnen de Psychotherapiepraktijk Oldambt, zoals bijvoorbeeld de waarnemingsregeling bij langdurige afwezigheid en vakanties.

Behandelingen vinden plaats conform:

  • de kwaliteitscriteria van de LVVP getoetst middels periodieke visitatie
  • de beroepscodes voor psychologen
  • de beroepscode voor psychotherapeuten
en zijn in overeenstemming met gestelde wettelijke eisen

Klachten regeling

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Zie klachten regeling voor meer informatie. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de Geschillencommissie Zorg in Den Haag.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd. De onderwerpen die u tijdens de gesprekken inbrengt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en de Beroepscode van Psychologen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt het privacystatement. Hierin kunt u lezen hoe binnen de Psychotherapiepraktijk Oldambt uw persoonsgegevens beschermd worden.

Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel